אנא קראו בעיון את פרטי התקנון לפני השימוש באתר וודאו שאתם מבינים אותם לחלוטין. שימוש באתר זה מהווה את הסכמתכם להיות מחויבים לדבוק בפרטי הסעיפים ותנאי השימוש המצוינים.

 1. אתר האינטרנט עפר בלנק- צלם www )להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י עפר בלנק ח.פ. 028006427 (להלן: "החברה") משמש כאתר סחר אלקטרוני למכירת צילומים מקוריים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:

1.1. תקנון זה ותנאי השימוש באתר הינם הבסיס החוקי לביצוע רכישות וגלישה באתר. כמו כן, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3. החברה הינה הבעלים והמנהלת של האתר.

1.4. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת צילומים מקוריים

1.5. ביצוע הזמנות ורכישות באתר מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש/ת ו/או המזמינ/ה לתנאי התקנון ולתנאי השימוש באתר ומהווה הצהרה כי לא תהיה למשמש/ת ו/או למזמינ/ה ו/או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או הנהלת החברה ו/או מנהלי החברה ו/או עובדי החברה בכל הקשור לתנאי התקנון ותנאי השימוש בו. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.6. כל התמונות, הינם מקוריים וזכויות היוצרים הם של החברה. לפיכך, יצוין, כי החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר תמונות מדויקות ככל הניתן .בהדפסה יתכנו שינויים בצבעים. הצבעים, כפי שאתם רואים אותם באתר תלויים במסך המחשב שלכם

1.8. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות (להלן: "שיבושים"), וזאת על אף שהחברה עושה מאמצים לשמור על איכות, אמינות, שלמות עדכון של התכנים הכלולים באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים. מובהר כי, החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות או חבות בגין שיבושים הקיימים בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי, הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש באתר.

1.9. השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת ו/או המזמינ/ה, וחברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

1.10. האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר, ללא אישורו.

1.11. האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר.

1.12. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לסרב לאשר ביצוע הזמנה באתר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר, כי החברה לא תהיה חייבת לקבל הזמנה, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

1.14. יש לקחת בחשבון כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 5 מ"מ במידות בין מה שנראה ורשום במחשב לבין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה ולחיתוך בפועל. לכן סטייה כאמור בסעיף זה מהווה סטייה מותרת ולא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום.

1.15. כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע״מ על פי הדין.

1.16. כל המחירים המצוינים באתר נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים דמי משלוח.

1.17. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריף דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

1.18. החברה רשאית לפרסם מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית להפסיק את המבצעים, ההטבות וההנחות ו/או לשנותם ו/או להחליפם ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

1.19. מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום ע"י משלוח אל החברה (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.

1.20. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.21. האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות (להלן: "הזכויות" ו/או "המידע המוגן"). זכויות אלו הן בבעלות החברה ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן. מובהר, כי האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.

1.22. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויותיה של החברה. אין למכור, להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של החברה כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר לו יש בעלות במידע.

1.23. האתר בכללותו, לרבות השירות, המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר, עומד לרשות המשתמש כמות שהוא (AS IS) השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו ו/או בגין כל עניו הקשור בכך.

1.24. .החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכנה.

1.25. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם כתוצאה מ"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת החברה.

1.26. החברה אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר (links), ככל שיש או יהיו כאלה, באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא שייגרמו, אם ייגרמו, למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.

1.27. ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שבכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה – 1981, ולהוראות כל דין תעביר מידע אודות המשתמשת לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש מסכים שהחברה תעשה שימוש במידע אודותיה, על מנת לספק לו מידע על מוצרים שונים שהיא משווקת.

1.28. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת, במועדים שיקבעו ע"י החברה, ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין פעולות מסוג זה.

1.29. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינה לבין החברה כל קשר ו/או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתקנון זה.

1.30. הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי על ידי החברה בכל עת ללא התראה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם כך.

1.31. בכל מקום בתקנון זה בו הוזכרה החברה, הכוונה גם להנהלת האתר, כל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה בחברה ו/או מי מטעמם.

1.32. תקנון זה ותנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב ותקפים לגבי כל שימוש באתר בכל אמצעי תקשורת שהוא.

1.33. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות: אתר סלולארי ו/או טאבלט ו/או ו/או מחשבי כף יד ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.34. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים

 1. מי רשאי לבצע פעולות באתר

רשאי לגלוש באתר ולבצע בו פעולות כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן ובכפוף לתנאי תקנון זה:

 • המשתמש הינו מעל גיל 18 או הינו גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל, והכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לרבות רכישה של המוצרים והשירותים המוצעים באתר.
 • במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ("האפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהיא, באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לגלוש בו בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שתעשה על-פי תנאיו. כל פעילות באתר אשר תבוצע על-ידי קטינים מהווה הסכמה של הקטינים והאפוטרופוס לאמור בתנאי התקנון. במידה שהמשתמש אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. יחד עם זאת, כל פעולה באתר שהתבצעה על-ידי מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס כאמור, לא תחייב את החברה.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל או תייר הנמצא כדין בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על-ידי אחת מחברות האשראי.
 • המשתמש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת דואר בישראל.
 • החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה שהיא לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
  • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
  • המשתמש מתגורר באזור אליו חברת דואר ישראל בע"מ לא מבצעת חלוקת דואר או משלוחים;
  • המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר בו התבקש למסור פרטים הן באתר והן בטלפון, פרטים שגויים במתכוון;
  • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמו או בפעילותו התקינה של האתר.
  • בכוונת המשתמש למכור את המוצר או השירות שרכש באתר לצד ג' ו/או לסחור בו.
 • החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדית, להתנות אספקת המוצר למשתמש בחתימת בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה במעמד האספקה ו/או בהצגת מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות.
שיתוף: